Definice, podmínky, požadavky
Kurzy a školeníSchválené školící pracovištěDefinice, podmínky, požadavky

ODBORNÉ KURZY A ŠKOLENÍ ATD ČR, z.s.

Schválené školicí pracoviště ATD ČR, z.s.

Definice pojmu Schválené školící pracoviště ATD ČR, z.s.

Schválené školící pracoviště ATD ČR, z.s. (dále jen SŠP) je pracoviště oprávněné vykonávat školící a vzdělávací proces určený k přípravě na certifikaci osob na výkon funkce TECHNIK DIAGNOSTIK - vibrací, tribodiagnostik, termografie, montážních a optických měření, elektrických zařízení za splnění podmínek a požadavků uvedených v tomto dokumentu.
Toto pracoviště je také oprávněné k provádění vykonání praktických částí certifikačních zkoušek na ACM DTO CZ, s.r.o. a je pod pravidelným dohledem Programové komise pro technickou diagnostiku ACM DTO CZ, s.r.o. (dále jen PK TD) formou auditů.

 

Podmínky k udělení osvědčení Schválené školící pracoviště ATD ČR, z.s.

Pracoviště se stává schváleným při naplnění následujících skutečností:

 • žádosti zaslané na výbor ATD ČR, z.s.,
 • provedení vstupního auditu PK TD, který prověří naplnění podmínek a požadavků uvedených v tomto dokumentu. Na základě vstupního auditu bude uchazeči vystaven PROTOKOL z auditu připravenosti schváleného školicího pracoviště (dále jen SŠP) - PŘÍLOHA č.1 a proveden zápis ve formě ZPRÁVY z provedeného auditu - PŘÍLOHA č.2,
 • schválení výsledků vstupního auditu PK TD a výborem ATD ČR, z.s.,
 • vystavení písemného vyjádření souhlasu s požadavky na SŠP uvedenými v tomto dokumentu.
Na základě naplnění výše uvedených podmínek obdrží schválené školící pracoviště OSVĚDČENÍ o autorizaci statutu Schváleného školícího pracoviště ATD ČR, z.s. pro daný obor - PŘÍLOHA č.3, které má platnost 5 let.

 

 

Požadavky na Schválené školící pracoviště ATD ČR, z.s.

 • Mít zpracované podklady pro školení v rozsahu plánovaných hodin a obsahu odpovídajícímu požadavkům norem řady ČSN ISO 18436 - Přílohy A.1 a A.2 a dále Požadavkového listu na uchazeče dané profese (viz. http://www.atdcr.cz/), včetně přednášek a kontrolních testů. Zpracované podklady pro jednotlivá témata musí být založeny podle kategorií pro certifikaci. O formě a způsobu uložení v daném schváleném školícím pracovišti rozhodne vstupní audit a rozhodnutí musí být součástí Zprávy z provedeného auditu - PŘÍLOHA č.2.
 • Komerční zájmy SŠP nesmí narušit nezávislost a nestrannost školícího procesu.
 • Pozvánky na školení musí obsahovat mimo standardních údajů také následující - konstataci, že pracoviště je SŠP a rozsah přednášených témat a hodin.
 • SŠP musí mít určeného odborného garanta pro danou profesi, který je kmenovým zaměstnancem SŠP a osobou zodpovědnou za odpovídající úroveň školícího procesu. Kvalifikací odborného garanta je profesní certifikát v oboru minimálně o stupeň vyšší než poskytovaný stupeň školení nebo vědecká kvalifikace odpovídající školenému oboru.
 • SŠP musí mít zpracován seznam lektorů a přednášejících a být schopno kdykoliv prokázat jejich požadovanou odbornou kvalifikaci. Totéž platí také pro externí lektory a přednášející.
 • SŠP spolupracuje s PK TD jak v rámci prováděného dohledu nad SŠP (viz. dále), ale také při odstraňování případných nedostatků a aktualizaci školícího procesu.
 • SŠP musí mít zajištěny odpovídající prostory pro školení, vlastní či pronajaté, vybavené odpovídající didaktickou technikou a technickým zázemím pro naplnění požadavků školícího procesu a vykonání praktické části certifikační zkoušky.
 • SŠP zařazuje do školícího procesu také příklady z provozní praxe, musí být schopno do budoucna poskytovat nezávislou odbornou pomoc absolventům školení k certifikaci osob, organizovat či spoluorganizovat profesní setkáni certifikovaných osob nebo další specifické semináře či školení nutné pro proces recertifikace.
 • SŠP musí být schopno doložit PK TD při prováděném dohledu u školení prováděných jako příprava na certifikaci či recertifikaci nebo certifikaci na vyšší kategorii prezenční listinu uchazečů, seznam lektorů a přednášejících a závěrečné testy uchazečů.
 • SŠP vystavuje úspěšným absolventům OSVĚDČENÍ o absolutoriu odborného kurzu - PŘÍLOHA č.4, jehož kopie může být uložena na SŠP, ale postačující je evidence čísla osvědčení a nutných osobních údajů.
 • SŠP je garantem v daném oboru pro vykonání praktické části certifikační zkoušky pro výkon dané profese v souladu s Požadavkovými listy na uchazeče dané profese (viz. http://www.atdcr.cz/). Naplnění tohoto úkolu vyžaduje:
  - umožnit zkoušky nejen s přístrojovou technikou ve vlastnictví SŠP, ale také donesenou uchazečem a vytvoření odpovídajících podmínek pro měření,
  - komerční zájmy SŠP nesmí narušit nezávislost a nestrannost praktické části certifikační zkoušky,
  - umožnit účast jednoho člena zkušební komise pro certifikační zkoušky jako dohledu nad prováděnou praktickou částí certifikační zkoušky,
  - zajistit dodržení vnitřních a bezpečnostních předpisů SŠP, kde je praktická část certifikační zkoušky prováděna.
 • SŠP uhradí ATD ČR, z.s. za udělení osvědčení jednorázový poplatek 20 000,- Kč za dobu platnosti osvědčení 5 let. ATD ČR, z.s. skutečnost o zařazení pracoviště mezi SŠP zveřejní na svých webových stránkách http://www.atdcr.cz/ tak, aby byl možný přístup přes její stránky na webové stránky SŠP.