Článek VI
StanovyČlánek VI

STANOVY ATD ČR, z.s.

Článek VI - Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Stanovami Spolku výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Spolek může zaniknout rozhodnutím dvoutřetinové většiny hlasů všech členů Spolku s právem hlasovat. Případná likvidace Spolku se pak řídí plánem likvidace schváleným Členskou schůzí spolku, když pro něj musí hlasovat nadpoloviční většina všech členů Spolku s hlasovacím právem.

3. Likvidace závazků Spolku v souvislosti se zrušením Spolku se provede podle obecně závazných právních předpisů.

Stanovy byly schváleny:

  • dne 2.2.2015 Výborem ATD ČR, o.s., tzn. Nejvyšším orgánem ATD ČR, z.s.
  • dne 4.2.2015 Výroční členskou schůzí ATD ČR, o.s., tzn. Výroční (volební) Členskou schůzí ATD ČR, z.s.