Článek V
StanovyČlánek V

STANOVY ATD ČR, z.s.

Článek V - Zásady hospodaření spolku

1. Spolek je neziskovou organizací a jeho hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Příjmy Spolku tvoří členské příspěvky, sponzorské dary, poplatky za autorizaci statutu SŠP, zisk z pořádaných odborných akcí a vedlejší hospodářské činnosti.

3. Výši individuálního a kolektivního ročního členského příspěvku stanovuje Nejvyšší orgán spolku.

4. Hospodaření Spolku se řídí předloženým ročním plánem rozpočtu, který podléhá schválení Nejvyšším orgánem spolku.

5. Roční zprávu o hospodaření schvaluje Nejvyšší orgán spolku a Členská schůze spolku. Stejná pravidla platí pro roční revizní zprávu o hospodaření.

6. Roční zúčtování daně provádí zásadně daňový specialista, a to na základě dohody o provedení práce.

7. Veškeré finanční prostředky Spolku jsou použity na krytí společných akcí Spolku, prezentování a administrativu Spolku a blíže nespecifikované další služby a práce nutné k činnosti Spolku.

8. Odměny členům Nejvyššího orgánu spolku, aktivním členům Spolku, dary při životních jubileích a podobně podléhají schválení Nejvyššího orgánu spolku. Totéž platí při podpoře všech aktivit odborných skupin a orgánů Spolku, které přímo souvisí s činností Spolku.

9. Podpisová práva k nakládání s finančními prostředky Spolku uloženými na účtu (účtech) u peněžních ústavů a ke schvalování a proplácení přijatých faktur za materiál a služby má tajemník - hospodář a prezident Spolku. Tyto osoby jsou současně oprávněny nakládat s finančními prostředky Spolku na hotovosti.

10. Bez předchozího souhlasu Nevyššího orgánu spolku má tajemník - hospodář a prezident právo rozhodnout o běžných provozních výdajích až do výše 10 000,- Kč.

11. Veškerý majetek ve vlastnictví Spolku musí být řádně spravován a evidován.