Článek IV
StanovyČlánek IV

STANOVY ATD ČR, z.s.

Článek IV - Orgány spolku

1. Členská schůze

 • Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku. Je svolávána Nejvyšším orgánem spolku jednou za rok. Projednává činnost Spolku za uplynulé období, hodnotí činnost všech orgánů Spolku, určuje hlavní zaměření činnosti Spolku, schvaluje stanovy Spolku a jejich změny, schvaluje zprávu o činnosti Nejvyššího orgánu spolku a Redakční rady časopisu, schvaluje zprávu o hospodaření a zprávu o revizi hospodaření Spolku.
 • Jednou za tři roky je Členská schůze schůzí výroční (volební). Jsou zvoleni členové Nejvyššího orgánu spolku, prezident Spolku a revizor hospodaření Spolku.
 • Na Členskou schůzi jsou zváni všichni členové Spolku. Členská schůze je usnášení schopná za účasti jakéhokoli počtu členů a usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s právem hlasovat a volit.
 • Právo zúčastnit se Členské schůze a hlasovat, volit a být volen mají všichni individuální a kolektivní členové Spolku. Každý individuální člen má jeden hlas. Jeden hlas má také každý přítomný zástupce kolektivního člena uvedený v seznamu tohoto kolektivního člena.
 • V průběhu funkčního období má Členská schůze právo na návrh nadpoloviční většiny všech členů Spolku odvolat členy volených orgánů Spolku a na jejich místa zvolit členy nové.
 • Členskou schůzi řídí prezident nebo viceprezident Spolku, případně osoba pověřená Nejvyšším orgánem spolku podle programu navrženého Nejvyšším orgánem spolku a schváleného Členskou schůzí.
 • Každá Členská schůze volí mandátovou a návrhovou komisi, volební členská schůze dále komisi volební. Zápis z Členské schůze provádí tajemník Nejvyššího orgánu spolku a nedílnou součástí zápisu je schválený návrh usnesení z členské schůze a zpráva o činnosti nejvyššího orgánu.
 • Na základě písemného požadavku nadpoloviční většiny všech členů Spolku musí být svolána mimořádná členská schůze.
 • Pokud by se Nejvyšší orgán spolku nebyl schopen sejít v usnášení schopné podobě a rozhodnout o svolání mimořádné Členské schůze, může v takovém případě mimořádnou Členskou schůzi svolat prezident nebo viceprezident Spolku.

2. Nejvyšší orgán spolku

 • Je nejvyšším orgánem Spolku v daném funkčním období a musí zasednout minimálně dvakrát za kalendářní rok. Další bezpodmínečně nutná zasedání jsou prováděna formou per rollam, resp. formou korespondenčního hlasování.
 • Je volen volební Členskou schůzí na funkční období tří let a v jeho čele je prezident Spolku zvolený volební Členskou schůzí na dané funkční období.
 • O každém jednání Nejvyššího orgánu spolku provádí tajemník zápis. Každý člen Nejvyššího orgánu spolku má jeden právoplatný hlas. Orgán je usnášení schopný, když je přítomna nadpoloviční většina zvolených členů a jeho usnesení je platné, když pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 • Členové Nejvyššího orgánu spolku jsou voleni jako celek, mimo funkce prezidenta Spolku. Nejvyšší orgán spolku má celkem 15 členů s hlasem rozhodujícím v následujícím složení:
  - prezident,
  - viceprezident,
  - tajemník + hospodář,
  - vedoucí odborné skupiny diagnostiky elektrických zařízení,
  - vedoucí odborné skupiny montážních a optických měření,
  - vedoucí odborné skupiny termodiagnostiky,
  - vedoucí odborné skupiny tribodiagnostiky,
  - vedoucí odborné skupiny vibrodiagnostiky,
  - člen, vedoucí Programové komise pro technickou diagnostiku,
  - člen, zástupce odborných skupin,
  - člen, zástupce odborných skupin,
  - člen, zástupce odborných skupin,
  - člen, zástupce odborných skupin,
  - člen, zástupce odborných skupin,
  - člen, zástupce Certifikační komise pro technickou diagnostiku.
 • Každého zasedání Nejvyššího orgánu spolku se mohou v zájmu vyšší informovanosti členů Spolku účastnit následující zástupci členské základny jako hosté s hlasem poradním:
  - emeritní prezident(i) a další čestní členové Spolku,
  - osoba(y) pověřené organizací konferencí a seminářů,
  - všichni členové PK TD,
  - revizor hospodaření,
  - vybraní zástupci odborných skupin,
  - dle potřeby přizvaný zástupce SŠP ATD ČR, z.s.,
  - zástupce ACM DTO CZ, Ostrava.

3. Statutární orgán spolku

 • Je pracovním nevoleným orgánem Spolku po dobu funkčního období Nejvyššího orgánu spolku, který řídí, organizuje a vykonává všechny další činnosti nutné pro řádný chod Spolku.
 • Zasedá minimálně dvakrát během kalendářního roku, zpravidla při zasedání Nejvyššího orgánu spolku. Další zasedání jsou určována ad hoc prezidentem Spolku či řešena v podobě per rollam nebo korespondenčním hlasováním.
 • Statutární orgán spolku je tříčlenný, když jeho členy se automaticky stávají zvolený prezident Spolku a dále členové Nejvyššího orgánu spolku zvolení do funkcí:
  - viceprezident Spolku,
  - tajemník + hospodář Spolku.

4. Další orgány spolku

Jedná se o ty orgány Spolku, které jsou potřebné k naplnění všech činností Spolku uvedených v čl. II těchto stanov. Personální složení dalších orgánů spolku navrhuje na svém zasedání Nejvyšší orgán spolku a schvaluje nejbližší Členská schůze Spolku. Další orgány spolku zasedají v případě nutnosti ad hoc, většinou systémem per rolam. Dalšími orgány spolku jsou:

 • Redakční rada časopisu Technická diagnostika, čítající 7 členů ve složení:
  - šéfredaktor časopisu,
  - zástupce šéfredaktora časopisu,
  - člen redakční rady,
  - člen redakční rady,
  - člen redakční rady,
  - člen redakční rady,
  - člen redakční rady.
 • Programová komise pro technickou diagnostiku ACM DTO CZ (dále jen „PK TD“), čítající 5 členů ve složení:
  - vedoucí PK TD,
  - zástupce vedoucího PK TD,
  - člen PK TD,
  - člen PK TD,
  - člen PK TD.
 • Certifikační komise pro technickou diagnostiku ACM DTO CZ (dále jen „CK TD“), čítající 3 členy,
 • Revizor hospodaření Spolku - je volen volební Členskou schůzí na základě návrhu Nejvyššího orgánu spolku.

5. Jednání jménem Spolku, jménem odborných skupin a jménem dalších orgánů Spolku

 • Za Spolek vystupuje a jménem Spolku jedná prezident, viceprezident nebo tajemník - hospodář Spolku (členové Statutárního orgánu spolku). V nutných a mimořádných případech může být pověřen jednáním člen Nejvyššího orgánu spolku, ale vždy se souhlasem Statutárního orgánu spolku.
 • Za odborné skupiny Spolku zásadně jedná a vystupuje vedoucí odborné skupiny, případně jeho stanovený zástupce - člen odborné skupiny, který skupinu zastupuje společně s vedoucím odborné skupiny v Nejvyšším orgánu spolku jako jeho člen.
 • Za další orgány Spolku jedná a vystupuje šéfredaktor časopisu, vedoucí PK TD, vedoucí CK TD nebo jejich zástupce, ve zcela výjimečných případech pak ad hoc pověřený člen těchto orgánů.
 • Jednání týkající se hospodaření zásadně vede tajemník - hospodář Spolku za účasti ad hoc pověřeného člena Nejvyššího orgánu spolku.