Článek III
StanovyČlánek III

STANOVY ATD ČR, z.s.

Článek III - Členství ve spolku

1. Členství ve Spolku je dobrovolné a členem Spolku se na základě písemné přihlášky zaslané nejvyššímu orgánu ATD ČR, z.s. může stát:

 • fyzická osoba starší 18 let (individuální členství),
 • právnická osoba (kolektivní členství), která současně s přihláškou předkládá seznam osob kolektivního člena).

2. Členem Spolku může být fyzická nebo právnická osoba česká i zahraniční.

3. Členem ATD ČR, z.s. se žadatel stává po kladném vyjádření Nejvyššího orgánu spolku k podané přihlášce a následné úhradě členského příspěvku. Uvedený orgán má právo předloženou přihlášku zamítnout.

4. Výši ročního členského příspěvku stanovuje Nejvyšší orgán spolku.

5. Práva členů Spolku:

 • účastnit se všech forem činnosti Spolku,
 • být v souladu se stanovami informován o činnosti Spolku,
 • užívat výhod člena Spolku, podávat návrhy a připomínky Nejvyššímu orgánu spolku,
 • volit a být volen do orgánů Spolku.

6. Povinnosti členů Spolku:

 • dodržovat stanovy Spolku,
 • hájit zájmy Spolku a respektovat usnesení orgánů Spolku,
 • platit roční členské příspěvky,
 • aktivně se podílet na práci vybrané odborné skupiny.

7. Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku.

8. Nejvyšší orgán spolku má za povinnost vést řádně seznam svých členů, který je veřejný a umístěn na webových stránkách Spolku na adrese http://www.atdcr.cz.

9. Členství ve Spolku zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze Spolku Nejvyššímu orgánu spolku,
 • nezaplacením ročního členského příspěvku,
 • zánikem Spolku či zánikem právnické osoby v případě kolektivního členství,
 • úmrtím člena Spolku,
 • vyloučením člena z rozhodnutí Nejvyššího orgánu spolku z důvodu chování člena, které není slučitelné se stanovami Spolku nebo etickými a profesními pravidly certifikovaného člena.

10. Spolek je oprávněn na základě rozhodnutí Nejvyššího orgánu spolku uplatnit vůči členovi další nespecifikované sankce.