Článek II
StanovyČlánek II

STANOVY ATD ČR, z.s.

Článek II - Činnost spolku

Hlavní činností Spolku je profesně sdružovat a zprostředkovávat kontakty odborníků, právnických a fyzických osob, vymezených čl. I odst. 3, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí, za účelem předávání zkušeností a znalostí v oborech technické diagnostiky a údržby.

K dalším činnostem Spolku patří:

1. Zřizovat odborné skupiny pro obory uvedené v čl. I odst. 3 a metodicky řídit jejich činnost.

2. Za účelem zvyšování odbornosti svých členů a získávání nových informací organizovat mezinárodní odborné konference, prostřednictvím odborných skupin pořádat interaktivní semináře a profesní setkání osob certifikovaných v oborech technické diagnostiky, stejně jako provádět další nespecifikovanou odbornou činnost.

3. Vyvíjet aktivity v navazování kontaktů se stejně či podobně zaměřenými spolky a organizacemi jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

4. Na základě pověření Akreditovaného certifikovaného místa Domu techniky Ostrava (dále jen „ACM DTO CZ“) řídit a hodnotit činnost Schválených školících pracovišť (dále jen „SŠP“) pro profesní certifikaci osob k výkonu funkce Technik diagnostik v oborech uvedených v čl. I odst. 3 a činnost Programové komise pro technickou diagnostiku (dále jen „PK TD“).

5. Formou auditů PK TD zabezpečovat a kontrolovat činnost SŠP v souladu se statutem o autorizaci těchto pracovišť.

6. Ve spolupráci s odbornými skupinami vydávat řádná a zvláštní čísla časopisu Technická diagnostika (ISSN 1210-311X) ve vlastní režii nebo dodavatelsky. Za tímto účelem vytvářet a metodicky řídit Redakční radu uvedeného časopisu.

7. Mimo hlavní činnost příležitostně vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost ve formě nespecifikované výdělečné činnosti, slouží-li její účel výhradně k podpoře hlavní činnosti a pokud bude zisk z této činnosti použit pro spolkovou činnost a správu Spolku.

8. Prosazovat a hájit zájmy svých členů a zvyšovat společenské a odborné uznání profese Technik diagnostik v oborech uvedených v čl. I odst. 3. Svým členům a dalším příznivcům technické diagnostiky poskytovat odpovídající možnou pomoc formou odborných konzultací.

9. Na základě požadavků ad hoc vypracovávat recenze, odborné, resp. znalecké posudky. V případě možností nebo požadavků svých členů podávat či se partnersky podílet na grantových projektech nespecifikovaných programů.

10. O činnosti Spolku a jeho odborných skupin informovat prostřednictvím časopisu Technická diagnostika, na odborných konferencích, seminářích a profesních setkáních certifikovaných osob, členské schůzi a webových stránkách Spolku na adrese http://www.atdcr.cz.